Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Witaj, ()

REGULAMIN

R E G U L A M I N

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu poświęconego komunikacji ze społecznością lokalną oraz instytucjami i organizacjami (zwanego dalej „serwisem”) na stronie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego z siedzibą w Warszawie (www.mbpr.pl).

2.      Za pośrednictwem serwisu użytkownik może przekazywać opinie i komentarze do udostępnionego na stronie internetowej dokumentu lub zgłaszać wnioski dotyczące dokumentu.

3.      Użytkownikiem serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.      Użytkownik może dokonywać czynności, o których mowa w pkt 2 regulaminu, za pośrednictwem serwisu, po zarejestrowaniu się na stronie www.mbpr.pl poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

5.      Login użytkownika stanowi jego podpis:

a)      w przypadku osób prawnych login powinien odpowiadać oficjalnej nazwie i umożliwiać identyfikację,

b)      w przypadku osoby fizycznej – powinien zawierać imię i nazwisko, chyba że użytkownik nie wyraża zgody na podpisanie imieniem i nazwiskiem opinii, komentarzy lub wniosków; w takim przypadku login nie powinien być tożsamy z imieniem i nazwiskiem.

6.      Każdy użytkownik może zamieścić dowolną liczbę opinii, komentarzy lub wniosków.

7.      W przypadku osób prawnych opinia, komentarz lub wniosek będzie traktowany jako stanowisko podmiotu, dla którego konto zostało utworzone.

8.      W przypadku osób fizycznych opinia, komentarz lub wniosek będzie traktowany jako opinia użytkownika wprowadzającego treść.

9.      Komentarze, opinie lub wnioski należy umieszczać zgodnie z zaproponowanymi kategoriami tematycznymi lub w kategorii „inne”, jeżeli wniosek nie odpowiada tematycznie żadnemu z haseł.

10.  Po zakończeniu procesu konsultacji, komentarze, opinie lub wnioski opatrzone loginem użytkownika, zostaną opublikowane na stronie ww.mbpr.pl wraz z decyzją o ich uwzględnieniu.

11.  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

12.  Niedopuszczalne jest umieszczanie we wnioskach treści niezgodnych z prawem, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie i niewłaściwe społecznie, obraźliwych ani wulgarnych – wnioski takie nie będą rozpatrywane ani publikowane.

13.  Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.mbpr.pl. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie www.mbpr.pl.            

© 2024 MBPR - Konsultacje społeczne